Privacy statement en cookie beleid Really B.V.

Really vindt het belangrijk om de door jou verstrekte persoonsgegevens te bewerken in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle producten, diensten, overeenkomsten en activiteiten van respectievelijk met Really B.V. (Really).


Algemeen
Wanneer je je bij de app aanmeldt, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van één of meer van onze diensten, contact opneemt met Really of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) Really, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt. Via de afgeschermde sectie Mijn profiel kun je onder andere jouw voorkeuren aangeven en je (e-mail)notificaties beheren.

Wij willen je graag op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom Really, je tips en aanwijzingen sturen of je vertellen dat je droomhuis te koop staat. Hiervoor hebben wij jouw naam en e-mailadres nodig. Deze gegevens zullen wij alleen gebruiken voor het verzenden van de betreffende informatie / notificatie. Aanmelden gaat via confirmed opt-in (je moet je aanmelding via een e-maillink bevestigen). Jouw e-mailadres zullen wij alleen aan derden verstrekken als je hiervoor toestemming hebt gegeven of daarvoor een andere juridische grondslag is.


Externe dienstverleners en andere sites
Indien je via de app of website van Really terecht komt op de website of app van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de desbetreffende derde van toepassing. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze derde te raadplegen.


Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die je verstrekt, kan Really verwerken voor de volgende doeleinden:

Jouw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan partijen die gelieerd zijn aan of samenwerken met Really.


Gegevensverstrekking aan derden
Jouw persoonsgegevens worden zonder je toestemming niet verstrekt aan (rechts)personen die niet tot de Really-groep behoren, behoudens het navolgende.  Jouw persoonsgegevens kunnen zonder je toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Really of een aan Really gelieerde (rechts)persoon worden ingeschakeld bij de uitvoering van de dienstverlening van Really respectievelijk een aan Really gelieerde (rechts)persoon (bijvoorbeeld de leverancier van een door jou besteld product). In een dergelijk geval worden je persoonsgegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt (de levering van het product in het gegeven voorbeeld). Daarnaast is het mogelijk dat Really op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de autoriteiten in het kader van een opsporingsonderzoek, zoals de politie of het openbaar ministerie. Ten slotte kan Really jouw persoonsgegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde gemotiveerd stelt dat je onrechtmatige gedragingen jegens hem pleegt, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de berichtencentra die Really ter beschikking stelt.


Analytics
Om de site te kunnen verbeteren gebruikt Really Google Analytics als meettool. De geproduceerde statistieken zijn anoniem en dus niet op individuele personen herleidbaar. We gebruiken deze statistieken om trends te kunnen ontdekken.


Cookies

Bij gebruik van de website van Really kan informatie over jouw gebruik van deze websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze om het navigeren in een website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren. Anderzijds zijn er cookies die op basis van de websites die je bezoekt een inschatting maken van jouw interesses. Cookies bevatten geen persoonsgegevens, ze onthouden alleen jouw voorkeuren en interesses, op basis van jouw surfgedrag. Cookies kunnen jouw computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen.

Really kan cookies plaatsen voor de volgende doeleinden:

Daarbij kunnen tevens gegevens worden betrokken die (rechtmatig) zijn verzameld door derden.

Sommige advertenties en andere commerciële uitingen op de website van Really worden rechtstreeks door derde partijen geplaatst. Deze advertenties of uitingen kunnen gebruik maken van jouw IP-adres, cookies plaatsen en/of gebruik maken van technieken met een vergelijkbaar doel, bijvoorbeeld om bij te houden welke advertenties al aan jou vertoond zijn. Deze Privacy en cookie verklaring is alleen van toepassing op de eigen cookies van Really. Het gebruik van cookies en andere technieken door derde partijen, zoals hiervoor bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacybeleid. Really maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze cookies en de informatie die daaruit voortvloeit.

 

Wijziging van deze Privacy en Cookie Verklaring
Really behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy en Cookie Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Privacy en Cookie Verklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Privacy en Cookie Verklaring op de hoogte bent. Heb je vragen over het privacybeleid van Really? Neem dan contact met ons op via info@getreally.com.

Deze Privacy en Cookie Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 01 juni 2017.

 

Disclaimer Really B.V.
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de websites en app van Really B.V. Door een website of de app van Really te bezoeken en/of de op of via een website of app aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De website www.getreally.com en de app “Really”, hierna te noemen Really, verleent je toegang tot Really en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Really en derden zijn aangeleverd. Really behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op Really is bedoeld als vrijblijvend en niet als een juridisch bindend aanbod om een overeenkomst te sluiten.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De op Really aangeboden content wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze content kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Really.

Really sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook, met inbegrip van gederfde winst en immateriële schade, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van Really.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de content en de App liggen bij Really. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Really.

 

Informatie van derden
Really bevat (hyper)links en verwijzingen naar websites van derden. De inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen is door Really niet geverifieerd. De verwijzing betekent niet dat Really de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Really geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites. De informatie en overige inhoud op Really wordt de bezoeker uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden.

 

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Nederland.

 

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

Wijzigingen
Really kan de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Versie: 01 juni 2017

Bitnami